PADI Underwater Navigator

Špecializačný kurz potápania

Detail kurzu

  PADI Speciality Course – UW Navigator – Potápač-Navigátor

  Potápač navigátor (Underwater Navigator) je špecializačný potápačský kurz, v ktorom sa už certifikovaný potápači začiatočníci zdokonaľujú v praktických znalostiach navigačného potápania do maximálnej hĺbky 12 metrov.

  Cieľ kurzu :
  cieľom špecializačného kurzu navigačného potápača je výuka záujemcov o potápanie tak, aby :
  mali dostatočné teoretické znalosti v navigačnom potápaní

    ● vedeli plánovať, organizovať a vykonávať bezdekompresné navigačné ponory použitím prirodzenej a kompasovej navigácie.

  Obsah kurzu :
  kurz navigačného potápača podľa pravidiel asociácie PADI pozostáva z dvoch častí – teoretická časť a ponory na otvorenej vode:

  TEORETICKÁ ČASŤ – predstavuje teoretický základ princípov a postupov ako aj ďalšie všeobecné informácie, ktoré potápači navigátori potrebujú. Skladá sa z 9 častí.
  Prvá časť – predstavenie, štruktúra kurzu a privítanie.

  Druhá časť – dôležitosť navigácie vo vodnom prostredí.

  Tretia časť –
  odhad vzdialenosti.

  Piata časť – prirodzená navigácia.

  Šiesta časť –
  použitie navigačných vzorov.

  Siedma časť – navigácia s kompasom.

  Ôsma časť –
  relokácia potápačského miesta.

  Deviata časť – použitie potápačského sextantu.

  Na záver tejto teoretickej časti každý študent vyplní a podpíše previerku vedomostí. Obsah teórie je vymedzený PADI špecializačným inštruktorským manuálom.

  Previerka vedomostí musí byť vlastnoručne podpísaná študentom a archivuje sa v dokumentácii študenta.

  PONORY NA OTVORENEJ VODE. Na získanie certifikátu potápača navigátora je potrebné absolvovať 3 ponory na otvorenej vode.

  Všetky cviky a ponory na otvorenej vode prebiehajú podľa štandardov asociácie PADI definovaných v špecializačnom inštruktorskom manuáli (Príloha č.13) a po absolvovaní kurzu sú zo strany PADI preverované formou dotazníka zasielaného na adresu študenta.

  Prihláška na kurz