PADI Speciality course - Altitude diver

Špecializačný kurz potápania

Detail kurzu

  Špecializačný kurz – potápač vo vyššej nadmorskej výške 

  Potápač vo vyšších nadmorských výškach (Altitude Diver) je špecializačný potápačský kurz, v ktorom sa už certifikovaný pokročilý potápači zdokonaľujú v praktických znalostiach potápania sa vo vyšších nadmorských výškach do maximálnej hĺbky 40 metrov.

  Cieľ kurzu : cieľom špecializačného kurzu potápača vo vyšších nadmorských výškach je výuka záujemcov o potápanie tak, aby :

  ● mali dostatočné teoretické znalosti o potápaní sa vo vyšších nadmorských výškach

  ● vedeli plánovať, organizovať a vykonávať bezdekompresné ponory vo vyšších nadmorských výškach do 3000 m.n.m.

  ● sa zdokonalili v potápačských praktikách pod dohľadom.

  Obsahová náplň vzdelávacej aktivity : kurz potápača vo vyšších nadmorských výškach podľa pravidiel asociácie PADI pozostáva z dvoch častí – teoretická časť a ponory na otvorenej vode:

  TEORETICKÁ ČASŤ – predstavuje teoretický základ princípov a postupov ako aj ďalšie všeobecné informácie, ktoré potápači vo vyšších nadmorských výškach potrebujú. Skladá sa z 5 častí.

  Prvá časť – predstavenie, štruktúra kurzu a privítanie.

  Druhá časť – potápanie sa vo vyšších nadmorských výškach a dekompresné teórie.

  Tretia časť – potápanie sa vo vyšších nadmorských výškach a fyziológia. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: hypoxia, hypotermia.

  Štvrtá časť – potápanie sa vo vyšších nadmorských výškach a výsroj.

  Piata časť – použitie RDP pri potápaní sa vo vyšších nadmorských výškach.

  Na záver tejto teoretickej časti každý študent vyplní a podpíše previerku vedomostí. Obsah teórie je vymedzený PADI špecializačným inštruktorským manuálom.

  Previerka vedomostí musí byť vlastnoručne podpísaná študentom a archivuje sa v dokumentácii študenta.

  PONORY NA OTVORENEJ VODE. Na získanie certifikátu potápača vo vyšších nadmorských výškach je potrebné absolvovať 2 ponory na otvorenej vode.

  Všetky cviky a ponory na otvorenej vode prebiehajú podľa štandardov asociácie PADI definovaných v špecializačnom inštruktorskom manuáli (Príloha č.13) a po absolvovaní kurzu sú zo strany PADI preverované formou dotazníka zasielaného na adresu študenta..

   

   

  Prihláška na kurz