PADI Wreck Diver

Špecializačný kurz potápania

Detail kurzu

  PADI Speciality Course – Wreck Diver – špecializačný kurz – vrakový potápač.

  Vrakový potápač (Wreck Diver) je špecializačný potápačský kurz, v ktorom sa už certifikovaný pokročilý potápači zdokonaľujú v praktických znalostiach vrakového potápania do maximálnej hĺbky 39,5 metra.

  Cieľ kurzu : cieľom špecializačného kurzu vrakového potápača je výuka záujemcov o potápanie tak, aby :
  ● mali dostatočné teoretické znalosti o vrakovom prostredí a potápaní

  ● vrakový potápači poznali historický význam vrakov, sociálne a právne aspekty ich hodnoty

  ● vedeli plánovať, organizovať a vykonávať bezdekompresné ponory na prieskum vrakov v podmienkach, v ktorých boli trénovaní.

  Obsah kurzu : kurz vrakového potápača podľa pravidiel asociácie PADI pozostáva z dvoch častí – teoretická časť a ponory na otvorenej vode:

  TEORETICKÁ ČASŤ – predstavuje teoretický základ princípov a postupov ako aj ďalšie všeobecné informácie, ktoré vrakový potápači potrebujú. Skladá sa zo 7 častí.

  Prvá časť – predstavenie, štruktúra kurzu a privítanie.

  Druhá časť – dôvody a možnosti vrakového potápania. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: najčastejšie dôvody pre vrakové potápanie, možnosti miestneho vrakového potápania.

  Tretia časť – štúdium vrakov pod hladinou. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: dôvody pre štúdium histórie vrakov, zdroje základných všeobecne dostupných informácii o miestnych vrakoch, možné zdroje a procedúry získavania podrobnejších informácii o vrakoch.

  Štvrtá časť – vrakové potápanie a zákony. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: dôvody a pôvod zákonov na ochranu vrakov, kontroverzie vynášania artefaktov z vrakov a objektov z historicky nie významných vrakov, miestne zákony a vrakové potápanie.

  Piata časť – nebezpečenstvá a úvahy o vrakovom potápaní. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: potenciálne nebezpečenstvá vrakového potápania, úvahy o hĺbke, vrakové potápanie v prúdoch, špecifické nebezpečenstvá pre vrakové potápanie.

  Šiesta časť – zhodnotenie a navigácia na vraku.V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: zhodnotenie vraku, navigácia, mapovanie.

  Siedma časť – penetrácia vraku. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: výstroj, limity, základné techniky, vstup do vraku, použitie penetračného lana, penetračné núdzové stavy.

  Na záver tejto teoretickej časti každý študent vyplní a podpíše previerku vedomostí. Obsah teórie je vymedzený PADI špecializačným inštruktorským manuálom.
  Previerka vedomostí musí byť vlastnoručne podpísaná študentom a archivuje sa v dokumentácii študenta.

  Na získanie certifikácie Padi Speciality Course – Wreck diver treba mať platnú licenciu Advanced Open Water Diver

  PONORY NA OTVORENEJ VODE: Na získanie certifikátu vrakového potápača je potrebné absolvovať 4 ponory na otvorenej vode.

  Všetky cviky a ponory na otvorenej vode prebiehajú podľa štandardov asociácie PADI definovaných v špecializačnom inštruktorskom manuáli (Príloha č.13) a po absolvovaní kurzu sú zo strany PADI preverované formou dotazníka zasielaného na adresu študenta.

  Prihláška na kurz