PADI Night Diver Course

Špecializačný kurz potápania

Detail kurzu

  PADI Speciality Course – Night Diver – špecializačný kurz potápania v noci.

  Nočný potápač (Night Diver) je špecializačný potápačský kurz, v ktorom sa už certifikovaný potápači začiatočníci zdokonaľujú v praktických znalostiach nočného potápania do maximálnej hĺbky 18 metrov

  Cieľ kurzu : cieľom špecializačného kurzu nočného potápača je výuka záujemcov o potápanie tak, aby :
  ● mali dostatočné teoretické znalosti o nočnom potápaní

  ● vedeli plánovať, organizovať a vykonávať bezdekompresné nočné ponory.

  Obsah kurzu: kurz nočného potápača podľa pravidiel asociácie PADI pozostáva z dvoch častí – teoretická časť a ponory na otvorenej vode:

  TEORETICKÁ ČASŤ – predstavuje teoretický základ princípov a postupov ako aj ďalšie všeobecné informácie, ktoré nočný potápači potrebujú. Skladá sa zo 7 častí.
  Prvá časť – predstavenie, štruktúra kurzu a privítanie.

  Druhá časť – dôvod pre nočné potápanie a aktivity pri nočnom potápaní.

  Tretia časť – orientácia v nokturálnom akvatickom živote. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: miestny akvatický život v noci

  Štvrtá časť – výstroj pre nočné potápanie. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: výstroj pre nočné potápanie, svetlá, starostlivosť o svetlá.

  Piata časť – plánovanie nočného potápania.

  Šiesta časť – reakcia na špecifické nočné potápačské situácie. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: stres, zlyhanie lampy, stratenie partnera, dezorientácia.

  Siedma časť – techniky nočného potápania. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: vstupy, navigácia, zostupy a výstupy, komunikácia, vztlak, použitie prirodzenej a kompasovej navigácie.

  Na záver tejto teoretickej časti každý študent vyplní a podpíše previerku vedomostí. Obsah teórie je vymedzený PADI špecializačným inštruktorským manuálom.

  Previerka vedomostí musí byť vlastnoručne podpísaná študentom a archivuje sa v dokumentácii študenta.

  PONORY NA OTVORENEJ VODE. Na získanie certifikátu nočného potápača je potrebné absolvovať 3 ponory na otvorenej vode.

  Všetky cviky a ponory na otvorenej vode prebiehajú podľa štandardov asociácie PADI definovaných v špecializačnom inštruktorskom manuáli (Príloha č.13) a po absolvovaní kurzu sú zo strany PADI preverované formou dotazníka zasielaného na adresu študenta.

  Prihláška na kurz