PADI Ice Diver

Špecializačný kurz potápania

Detail kurzu

  PADI Speciality Course – Ice Diver – Potápač pod ľadom.

  Potápač pod ľadom (Ice Diver) je špecializačný potápačský kurz, v ktorom sa už certifikovaný pokročilý potápači zdokonaľujú v praktických znalostiach potápania pod ľadom do maximálnej hĺbky 39 metrov

  Cieľ kurzu: cieľom špecializačného kurzu potápača pod ľadom je výuka záujemcov o potápanie tak, aby :
  ● vedeli plánovať, organizovať a vykonávať ponory pod ľadom

  ● poznali procedúry, techniky, problémy a nebezpečenstvá potápania sa pod ľadom

  ● vedeli používať špeciálnu výstroj pre potápanie pod ľadom, komunikovať pod ľadom.

  Obsah kurzu: kurz potápača pod ľadom podľa pravidiel asociácie PADI pozostáva z dvoch častí – teoretická časť a ponory na otvorenej vode:

  TEORETICKÁ ČASŤ – predstavuje teoretický základ princípov a postupov potápania sa pod ľadom ako aj ďalšie všeobecné informácie, ktoré potápači pod ľadom potrebujú. Skladá sa z 8 častí.
  Prvá časť – predstavenie, štruktúra kurzu a privítanie.

  Druhá časť – dôvody a možnosti potápania sa pod ľadom. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: najčastejšie dôvody pre potápanie sa pod ľadom, typy ponorov pod ľadom.

  Tretia časť – výstroj. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: sekanie diery do ľadu, bezpečnostná výstroj, výstroj na istenie vodiaceho lana na hladine.

  Štvrtá časť – výstroj potápača pod ľadom. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: byť v teple, regulátory, kompenzátory vztlaku, záťažový opasok, šnorchel.

  Piata časť – techniky potápania sa pod ľadom : výber lokality a príprava.

  Šiesta časť – techniky potápania sa pod ľadom : samotný ponor pod ľadom.

  Siedma časť – problémy s výstrojom pri potápaní sa pod ľadom.

  Ôsma časť – hypotermia. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: definícia, typy, príznaky, manažment, liečba, prevencia, faktory zvyšujúce hypotermiu.

  Na účasť do kurzu PADI Speciality Course – Ice Diver je potrebná certifikácia Advanced Open Water Diver (AOWD).

  Na záver tejto teoretickej časti každý študent vyplní a podpíše previerku vedomostí. Obsah teórie je vymedzený PADI špecializačným inštruktorským manuálom.
  Previerka vedomostí musí byť vlastnoručne podpísaná študentom a archivuje sa v dokumentácii študenta.

  PONORY NA OTVORENEJ VODE. Na získanie certifikátu potápača pod ľadom je potrebné absolvovať 3 ponory pod ľadom na otvorenej vode.

  Všetky cviky a ponory na otvorenej vode prebiehajú podľa štandardov asociácie PADI definovaných v špecializačnom inštruktorskom manuáli (Príloha č.13) a po absolvovaní kurzu sú zo strany PADI preverované formou dotazníka zasielaného na adresu študenta.

  Prihláška na kurz