PADI Enriched Air Nitrox Diver

Špecializačný kurz potápania

Detail kurzu

  PADI Specialty Course – EANx Diver – potápač s o kyslík obohatenými zmesami.

  Potápač so zmesami obohatenými o kyslík (Enriched Air Diver) je špecializačný potápačský kurz, v ktorom sa už certifikovaný potápači začiatočníci zdokonaľujú v praktických znalostiach potápania sa so zmesami obohatenými o kyslík (do 40%).

  Cieľ kurzu : cieľom špecializačného kurzu potápača so zmesami obohatenými o kyslík je výuka záujemcov o potápanie tak, aby :

  ● vedeli plánovať, organizovať a vykonávať bezdekompresné ponory so zmesami obohatenými o 22%-40% kyslík, v rámci potápačských tabuliek a kyslíkových expozičných časov,

  si vedeli zakúpiť a starať sa o výstroj určenú na potápanie sa s o kyslík obohatenými zmesami,

  sa vyhli možným operačným ako aj potápačským nebezpečenstvám asociovaným s použitím kyslíka.

  Obsah kurzu : kurz potápača so zmesami obohatenými o kyslík podľa pravidiel asociácie PADI pozostáva z troch častí – teoretická časť, praktická aplikácia a ponory na otvorenej vode:

  TEORETICKÁ ČASŤ – predstavuje teoretický základ princípov a postupov ako aj ďalšie všeobecné informácie, ktoré potápači so zmesami obohatenými o kyslík potrebujú. Skladá sa z 8 častí.
  Prvá časť –
  predstavenie, štruktúra kurzu a privítanie.

  Druhá časť – výhody a nevýhody potápania sa s o kyslík obohatenými zmesami. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: definícia o kyslík obohatenej dýchacej zmesi, primárna využitie o kyslík obohatenej dýchacej zmesi, o kyslík obohatené dýchacie zmesi a dekompresná choroba, o kyslík obohatené dýchacie zmesi a dusíková narkóza.

  Tretia časť – výstroj pre potápanie sa s o kyslík obohatenými zmesami.

  Piata časť –
  použitie RDP s o kyslík obohatenými zmesami.

  Šiesta časť – manažment kyslíkovej expozície.

  Siedma časť –
  použitie Enriched Air RDP – rekreačného plánovača ponorov s o kyslík obohatenými zmesami.

  Ôsma časť –
  špeciálne potápanie s o kyslík obohatenými zmesami .

  Deviata časť –
  potápačské núdzové situácie a o kyslík obohatené zmesi.

  PRAKTICKÁ APLIKÁCIA – pozostáva z nasledujúcich tém : kyslíková analýza, kyslíkový analyzátor, vyžadovaná presnosť, EAD vzorec, pO2 vzorec, vzorec pre maximálny a omylový hĺbkový limit.

  Na záver tejto teoretickej a praktickej časti každý študent vyplní a podpíše previerku vedomostí. Obsah teórie je vymedzený PADI špecializačným inštruktorským manuálom.

  Previerka vedomostí musí byť vlastnoručne podpísaná študentom a archivuje sa v dokumentácii študenta.

  PONORY NA OTVORENEJ VODE. Na získanie certifikátu potápača s o kyslík obohatenými zmesami je potrebné absolvovať 2 ponory na otvorenej vode.

  Všetky cviky a ponory na otvorenej vode prebiehajú podľa štandardov asociácie PADI definovaných v špecializačnom inštruktorskom manuáli (Príloha č.13) a po absolvovaní kurzu sú zo strany PADI preverované formou dotazníka zasielaného na adresu študenta.

  Prihláška na kurz